ویژگی های دستگاه:
مقاومت ترمز دینامیک سقفی ساخته شده جهت قطارهای DCمترو تهران
طراحی شده در واحد R&D شرکت برنا الکترونیک
Temperature Riseکمتر و توان بالاتر نسبت به نمون ههای خارجی
 اخذ گواهی از دانشگاه صنعتی شریف

مشخصات
برندبرنا الکتریک

محصولات مرتبط