ویژگی های دستگاه:
 ترانسفورماتورهای LV و MV خاص
 ترانسفورماتورسیست مهای رکتیفایر
 ترانسفورماتورهای زمین
 ترانسفورماتورهای ایزوله
ترانسفورماتور های تغذیه دستگا ههای الکترونیکی
 ترانسفورماتورهای تروئیدی
 انجام آزمو نهای ترانسفورماتور
 انواع ترانس شیفت فاز
 ترانسفورماتور رزینی

مشخصات
برندبرنا الکتریک

محصولات مرتبط