سامانه آیتان مارکت با هدف راحتی و آسان ساختن عرضه ویژگی ها، تنوع و کیفیت تولیدات ایران برای مخاطبان در بازارهای بین المللی ایجاد شده است — جلال حق وردی

سامانه آیتان مارکت با هدف راحتی و آسان ساختن کسب و کارهای ایرانی ایجاد شده است و با توجه به وضعیت موجود در تعاملات تجاری و بازرگانی با کشورهای بازار هدف و بازارهای بین المللی به خاطر تحریم های اعمال شده از یک طرف، و از طرفی پتانسیل های بالفعل و بالقوه ای که در صنایع، مواد اولیه و قدمت تجارت و بازرگانی ایران وجود دارد بهترین راه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مصرف تولیدات ایران از طریق فضای مجازی می باشد. بر همین اساس سامانه آیتان مارکت برای تسهیل در عرضه ویژگی ها، تنوع و کیفیت تولیدات ایران برای مخاطبان در بازارهای بین المللی تبدیل شده است نه جایی برای انبار کردن اطلاعات صنعت گران.

ما نخواستیم که برنامه ای ۱۰ ساله را در یک سال به اتمام برسانیم برای همین فقط بررسی و نیاز سنجی انجام یافته در این سامانه هوشمند طی 4 سال و با مطالعات میدانی و علمی در حوزه تجارت بازارهای بین المللی انجام یافته است به طوری که به هر اندیشه و درخواستی، غذای ویژه ی خودش را تجویز می کند که مطابق با اشتهای آن درخواست باشد.

اولین دغدغه سامانه آیتان مارکت خدمات بهتر بازاریابی برای صنایع و تولیدات ایران است تا تمام تولیدات با کیفیت ما جایگزین تولیدات خارجی شود.