از دیگر تولیدات شرکت ارسال مخزن مخازن LPG خودروهای گازسوز در ابعاد 60-75-80-95-105-120 لیتری می باشد.


نام محصول  LPG
60Lit
LPG
75Lit
LPG
80Lit
LPG
95Lit
LPG
105Lit
LPG
120Lit
20
wind Tank
40
wind Tank
 وزن(kg) 23 25 31 35 35 38 9.5 15
حجم(Lit) 60 80 95 105 105 120 20 40
قطر(Diametr) 31.5 64 36 36 36 36 25 27.5
ارتفاع(Height) 90 100 105 115 115 130 50 74.6
نوع ورق Sg255/jis Sg255/jis Sg255/jis Sg255/jis Sg255/jis Sg255/jis St37/Din St37/Din

مشخصات
برندارسال مخزن

محصولات مرتبط