مسیر جاری :
گرانول ساز

کولیس(دکتر احمدیان)

دستگاه سپراتور

کولیس(دکتر احمدیان)

دستگاه چیپر

کولیس(دکتر احمدیان)

دستگاه پرس هیدرولیک

کولیس(دکتر احمدیان)

فرز CNC مدل I-CAT

کنترل افزار تبریز

تراش CNC مدل G-One

کنترل افزار تبریز

هیترهای صنعتی

برنا الکتریک

مفصل های رزینی

برنا الکتریک

ترانسفورماتور

برنا الکتریک

پایش خوردگی

برنا الکتریک

آندها

برنا الکتریک

طنابهای رنگی

پرشین طناب رضازاده

طناب تابیده با بافت فورچ

پرشین طناب رضازاده

طناب 3 ،6 و8 تابیده

پرشین طناب رضازاده

طناب گردباف

پرشین طناب رضازاده

طناب بوکسل

پرشین طناب رضازاده