(طبق استاندارد ملی ایران به شماره 389) به عنوان سیمان پرتلند نوع 1 با رده مقاومتی 425 کیلوگرم بر سانتی متر مربع طبقه بندی شده است. از ویژگی های این نوع سیمان همانند بودن ترکیب شیمیایی، با سیمان پرتلند نوع 2 می باشد. از این رو می توان این سیمان را با سیمان نوع 2 یعنی ضد سولفات متوسط با رده مقاوتی 425 نامید. سیمان مذکور به سبب کیفیت مناسب مواد اولیه و کنترل دقیق در فرآیند تولید ضمن یکنواختی کیفیت از ویژگی های برتری نسبت به مقادیر مندرج در استاندارد برخوردار می باشد. افزایش سرعت عمل در ساخت و ساز به دلیل بالا بودن مقاومت اولیه بتن از مزایای دیگر آن می باشد. مصرف این نوع سیمان در محیط های سولفاته و کلر دار مجاز نیست

مشخصات
برنداستهبان

محصولات مرتبط