مسیر جاری :
گرانول ساز

کولیس(دکتر احمدیان)

دستگاه سپراتور

کولیس(دکتر احمدیان)

دستگاه چیپر

کولیس(دکتر احمدیان)

دستگاه پرس هیدرولیک

کولیس(دکتر احمدیان)

فرز CNC مدل I-CAT

کنترل افزار تبریز

تراش CNC مدل G-One

کنترل افزار تبریز