مسیر جاری :
درایر تبریدی

کمپرسور پارسی

دستگاه water trap

کمپرسور پارسی

چیلر

کمپرسور پارسی

کمپرسور اسکرو

کمپرسور پارسی

کمپرسور اسکرو

کمپرسور شکوهیه

دستگاه Air Receivers

کمپرسور شکوهیه

دستگاه Air Water Separator

کمپرسور شکوهیه

HEF Filters

کمپرسور شکوهیه

گرانول ساز

کولیس(دکتر احمدیان)

دستگاه سپراتور

کولیس(دکتر احمدیان)

دستگاه چیپر

کولیس(دکتر احمدیان)

دستگاه پرس هیدرولیک

کولیس(دکتر احمدیان)

فرز CNC مدل I-CAT

کنترل افزار تبریز

تراش CNC مدل G-One

کنترل افزار تبریز